×

TPD คืออะไร ? ย่อมาจากอะไร ?


ความรู้เกี่ยวกับ TPD Compliant 

TPD คือ Tobacco Products Directive หรือ European Tobacco Products Directive (EUTPD) เป็นคำสั่งของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดข้อจำกัดในการขายและการทำธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบและนิโคตินในสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ( MHRA) มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับตลาดยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องสิทธิของผู้บริโภค ในภาพรวม นโยบายสำหรับคำสั่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ (TPD) คือ: กฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดสหภาพยุโรป (เช่น บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และส่วนผสม) ข้อจำกัดการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า การสร้างควัน- สภาพแวดล้อมที่เสรี มาตรการภาษี และกิจกรรมต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย

ข้อกำหนด TPD สำหรับผู้ผลิต

สำหรับผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทควรเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ประกาศใช้โดย TPD ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2017
1.ภาชนะบรรจุของเหลว(แทงค์) ไม่สามารถบรรจุของเหลวอิเล็กทรอนิกส์เกิน 2 มล.
2.E-liquid น้ำยาบุหรี่ไฟ้ฟ้าแต่ละขวดที่มีนิโคตินต้องไม่เกิน 10 มล.
3.E-liquid น้ำยาบุหรี่ไฟ้ฟ้าที่มีนิโคติน ความเข้มข้นของนิโคตินต้องไม่เกิน 20 มก./มล.
4.E-liquid น้ำยาบุหรี่ไฟ้ฟ้าไม่มีส่วนผสมบางอย่างเช่น: สี, คาเฟอีน, ทอรีนและส่วนผสมอื่น ๆ ที่ถือว่าไม่ปลอดภัยตามคำสั่ง
5.บรรจุภัณฑ์ควรเป็นแบบป้องกันเด็กและป้องกันการงัดแงะ

6. การติดฉลากทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ ตัวอย่างเช่น ในบรรจุภัณฑ์ของน้ำ vape ที่มีสารนิโคติน จะมีคำเตือนอยู่ที่นั่นเสมอ: “คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีนิโคติน นิโคตินเป็นสารเคมีที่เสพติด” เช่นเดียวกับที่คุณเห็นนักเขียนคำโฆษณาบนหน้าปกยาสูบ “การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ”